กิจกรรม การฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุด ทะเลในขวด

ชื่อกิจกรรม : การฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุด ทะเลในขวด
เผยแพร่โดย : นางสาวลลิตา ปาระณะ

          กิจกรรมการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุด ทะเลในขวด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กได้พัฒนาในเรื่องทักษะการวางแผน แบ่งงานการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การลงมือทำ การนำเสนองานและสรุปผล โดยใช้หลักการที่ว่าน้ำกับน้ำมันไม่สามารถรวมตัวกันได้เกิดจากน้ำมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ

Read more...
Subscribe to this RSS feed