กิจกรรม การฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุด ทะเลในขวด

ชื่อกิจกรรม : การฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุด ทะเลในขวด
เผยแพร่โดย : นางสาวลลิตา ปาระณะ

          กิจกรรมการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุด ทะเลในขวด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กได้พัฒนาในเรื่องทักษะการวางแผน แบ่งงานการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การลงมือทำ การนำเสนองานและสรุปผล โดยใช้หลักการที่ว่าน้ำกับน้ำมันไม่สามารถรวมตัวกันได้เกิดจากน้ำมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเทน้ำลงไปและฉีดสีผสมอาหารลงไปแล้วเขย่าขวดไปมาเบาๆก็จะเกิดลูกคลื่นและเกิดการแยกชั้นขึ้นระหว่างน้ำกับน้ำมัน ซึ่งการดำเนินกิจกรรม ได้ดำเนินงานตามวงจรเดนิ่ม PDCA โดยกำหนดเป้าหมาย วางแผนการทำงาน สำรวจความต้องการของเด็ก เตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม ลงมือทดลองร่วมกัน สังเกตผลการทดลอง นำเสนอผลการทดลอง ตรวจสอบการทำงานของเด็กในแต่ละกลุ่ม และปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง ประโยชน์ที่ได้รับคือ เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและกิจกรรมทะเลในขวดสามารถนำไปต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้

Rate this item
(3 votes)
back to top