ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรมฉีก ตัด ปะ

          วันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ มาเยี่ยมชมและให้ขวัญกำลังใจตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย ที่มาคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรม ฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย ณ ลานกิจกรรมปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          วันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ณ ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมวันเด็กจัดขึ้นวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายวิลาศ ปริญญานิยม อ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กปี ๒๕๖๕

Read more...

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๓

       วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อย กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยในปีการศึกษา ๒๕๖๓

Read more...

กิจกรรมสารนิทัศน์ Project Approach

         วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เข้าชมสารนิทัศน์ Project Approach ของเด็กและคุณครูที่จัดขึ้นในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามวัยของนักเรียน โดยเด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย และหาวิธีการแสวงหาคำตอบด้วยตนเองอย่างลุ่มลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเน้นให้เด็กเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสังเกต การลงมือปฏิบัติ ฝึกการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกระตือรือร้นสนใจร่วมกิจกรรม การเปรียบเทียบ การจัดนิทรรศการ รวมถึงการอภิปรายเพื่อแสดงความเข้าใจในความรู้ใหม่ที่ได้รับ โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่เด็ก

Read more...

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน และ Dolphins Bay Show Phuket (โลมาโชว์) จังหวัดภูเก็ต

         วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน และ Dolphins Bay Show Phuket (โลมาโชว์) จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิถีชีวิตโดยสร้างเสริมประสบการณ์ตรง เพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน ให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

Read more...

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ และ ๓/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

         วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (one day trip) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ณ ธัญญปุระสปอร์ตแอนด์เฮลท์รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามวัยของนักเรียน โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ ซึ่งผลที่คาดว่านักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ คือ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมความสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

Read more...

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง รวมพลังสร้างวินัย"

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง รวมพลังสร้างวินัย" ณ สนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดทั้งในโรงเรียน บ้าน ชุมชน ให้รู้จักการทิ้งและคัดแยกขยะให้ถูกประเภท

Read more...

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูปฐมวัยและนักเรียนอนุบาล ๒-๓ ร่วมกันแต่งกาย ชุดไทยชุดพื้นเมือง มาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของประเพณีลอยกระทง อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป คณะผู้บริหาร คุณครู เด็ก ๆ ร่วมกันรำวงเพลงวันลอยกระทง

Read more...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

      วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการและด้านทักษะทางอารมณ์ อย่างสมดุลพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้”เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย“ณ ศูนย์ปวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...
Subscribe to this RSS feed