ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๓

       วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อย กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยในปีการศึกษา ๒๕๖๓

Read more...

กิจกรรมสารนิทัศน์ Project Approach

         วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เข้าชมสารนิทัศน์ Project Approach ของเด็กและคุณครูที่จัดขึ้นในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามวัยของนักเรียน โดยเด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย และหาวิธีการแสวงหาคำตอบด้วยตนเองอย่างลุ่มลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเน้นให้เด็กเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสังเกต การลงมือปฏิบัติ ฝึกการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกระตือรือร้นสนใจร่วมกิจกรรม การเปรียบเทียบ การจัดนิทรรศการ รวมถึงการอภิปรายเพื่อแสดงความเข้าใจในความรู้ใหม่ที่ได้รับ โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่เด็ก

Read more...

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน และ Dolphins Bay Show Phuket (โลมาโชว์) จังหวัดภูเก็ต

         วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน และ Dolphins Bay Show Phuket (โลมาโชว์) จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิถีชีวิตโดยสร้างเสริมประสบการณ์ตรง เพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน ให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

Read more...

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ และ ๓/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

         วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (one day trip) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ณ ธัญญปุระสปอร์ตแอนด์เฮลท์รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามวัยของนักเรียน โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ ซึ่งผลที่คาดว่านักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ คือ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมความสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

Read more...

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง รวมพลังสร้างวินัย"

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง รวมพลังสร้างวินัย" ณ สนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดทั้งในโรงเรียน บ้าน ชุมชน ให้รู้จักการทิ้งและคัดแยกขยะให้ถูกประเภท

Read more...

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูปฐมวัยและนักเรียนอนุบาล ๒-๓ ร่วมกันแต่งกาย ชุดไทยชุดพื้นเมือง มาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของประเพณีลอยกระทง อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป คณะผู้บริหาร คุณครู เด็ก ๆ ร่วมกันรำวงเพลงวันลอยกระทง

Read more...

วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

      วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการและด้านทักษะทางอารมณ์ อย่างสมดุลพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้”เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย“ณ ศูนย์ปวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา

      วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ปรากฏการณ์สุริยุปราคา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด กิจกรรมการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ ในการนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายนพดล จันทร์สุทธิ์ นายอีซา หอมหวน นายนฤชา คมคง และนายณพล มณีพงษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์เป็นอย่างมากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งมีนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน ๓๙๖ คน ณ ลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาล

Read more...

ศึกษาแหล่งเรียนรู้อควาเรียภูเก็ต

       วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้คณะครูปฐมวัยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ - ๓ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอควาเรียภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

       วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูปฐมวัยและนักเรียนอนุบาล ๒-๓ ร่วมกันแต่งกาย ชุดไทยชุดพื้นเมือง มาโรงเรียน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของวันลอยกระทง คณะผู้บริหาร คุณครู เด็ก ๆ ร่วมกันรำวงเพลงวันลอยกระทง

Read more...
Subscribe to this RSS feed