การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     วันที่ ๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Rate this item
(0 votes)
back to top