การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย

   วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครูปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้อย่ามีประสิทธิภาพและได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ผศ.สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญการจัดการศึกษาปฐมวัย มาเป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Rate this item
(0 votes)
back to top