กิจกรรมค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๒

       วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายวันใหม่ คงทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ เรื่องการเรียนรู้เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามข้ออย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Rate this item
(0 votes)
back to top