ศึกษาแหล่งเรียนรู้อควาเรียภูเก็ต

       วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้คณะครูปฐมวัยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ - ๓ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอควาเรียภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Rate this item
(4 votes)
back to top