แบบฟอร์มประเมินห้องเรียน ตารางการนิเทศ กำหนดการออกข้อสอบ และตัวอย่างหัวข้อสอบ

>>คู่มือประเมินคุณภาพห้องเรียน  (คลิกดาวน์โหลด)

>>ตารางการนิเทศ (คลิกดาวน์โหลด)

>>กำหนดการออกข้อสอบวัดผล (คลิกดาวน์โหลด)

>>ตัวอย่างหัวข้อสอบ (คลิกดาวน์โหลด)

back to top