โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วัน เวลา จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วัน เวลา จำหน่ายเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒     ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒          ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

back to top