ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ดาวน์โหลด 

back to top