โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ "สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู" "สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ "วารสารวิชาการ""

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ "สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู"  "สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ  "วารสารวิชาการ" ในเว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

วารสารวิชาการ สื่อสำหรับนักเรียน วารสารวิชาการ 
วารสารวิชาการ  สื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู
back to top