ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด 

back to top