ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลด 

back to top