โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด 

back to top