โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย(ห้องเรียนปกติ)

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย(ห้องเรียนปกติ)

ดาวน์โหลด

back to top