ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

(ข้อมูล ณ 15  ธันวาคม  2563)

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 -
รองผู้อำนวยการ 1 3 4 - - 3 1
ข้าราชการครู 10 65 75 - 48 27 -
พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) - 1 1 - 1 - -
ครูอัตราจ้าง 1 13 14 - 14 - -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 5 8 13 - 13 - -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (จีน) - 1 1 - 1 - -
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 2  -  - -
ลูกจ้างชั่วคราว 1 10 11 11 - -
พนักงานบริการ 1 - 1 1 - - -
เจ้าหน้าที่ (การเงิน) - 1 1 - 1 - -
พี่เลี้ยง EP - 2 2 - 2 -
พี่เลี้ยงห้องเรียนธรรมดา - 6 6 6 - - -
พี่เลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 1 - - -
ผู้ช่วยครู - 2 2  - 2  - -
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 1 - 1 - -
ผู้ประสานงาน EP-MEP - 1 1 - 1 - -
ผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน - 1 1 - 1 - -
ครูคลังสมอง - 1 1 - 1 - -
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายร้านค้าโรงเรียน - 2 2 1 1 - -
รวม 23 118 141 22 87 31 1
back to top