โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

(ข้อมูล ณ 13  มิถุนายน  2563)

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 -
รองผู้อำนวยการ - 2 2 - - 1 1
ข้าราชการครู 9 74 83 - 47 36 -
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - -
ครูอัตราจ้าง 1 10 11 - 11 - -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 4 8 12 - 12 - -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (จีน) - - - - - - -
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 2  -  - -
ลูกจ้างชั่วคราว 2 10 12 12 - -
พนักงานธุรการ (การเงิน) - 1 1 - 1 - -
พี่เลี้ยง - 7 7 6 1 -
พี่เลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 1 - - -
ผู้ช่วยครู - 2 2  - 2  - -
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 1 - 1 - -
ผู้ประสานงาน EP-MEP - 1 1 - 1 - -
ผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน - 1 1 - 1 - -
ครูคลังสมอง - 1 1 - 1 - -
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายร้านค้าโรงเรียน - 2 2 1 1 - -
รวม 20 121 141 22 80 38 1
back to top