โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

(ข้อมูล ณ 3  มกราคม  2561)

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - 1 -
รองผู้อำนวยการ 1 2 3 - - 3
ข้าราชการครู 9 81 90 - 63 28
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 -
ครูอัตราจ้าง 2 7 9 - 9 -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 5 9 14 - 14 -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (จีน) - 2 2 2 - -
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 2  -  -
ลูกจ้างชั่วคราว 2 13 15 15  -
พี่เลี้ยง - 13 13 5 8
ผู้ช่วยครู - 6 6  - 6  -
รวม 22 134 156 24 102 31
back to top