โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

(ข้อมูล ณ 13  พฤษภาคม  2562)

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 -
รองผู้อำนวยการ - 2 2 - - 1 1
ข้าราชการครู 10 81 91 - 59 32 -
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - -
ครูอัตราจ้าง 1 7 8 - 8 - -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 5 9 14 - 14 - -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (จีน) - - - - - - -
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 2  -  - -
ลูกจ้างชั่วคราว 2 13 15 14 1 -
พนักงานธุรการ (การเงิน) - 1 1 - 1 - -
พี่เลี้ยง - 12 12 7 5 -
ผู้ช่วยครู - 1 1  - 1  - -
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 1 - 1 - -
ผู้ประสานงาน EP-MEP - 1 1 - 1 - -
ผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน 1 - 1 - 1 - -
รวม 23 128 151 23 93 34 1
back to top