ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

(ข้อมูล ณ 9  กรกฎาคม  2561)

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 -
รองผู้อำนวยการ 1 2 3 - - 2 1
ข้าราชการครู 10 82 92 - 68 24 -
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - -
ครูอัตราจ้าง 1 8 9 - 9 - -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 4 10 14 - 14 - -
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (จีน) - 2 2 - 2 - -
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 2  -  - -
ลูกจ้างชั่วคราว 2 11 13 12 1 -
พนักงานธุรการ (การเงิน) - 1 1 - 1 - -
พี่เลี้ยง - 13 13 4 9 -
ผู้ช่วยครู - 4 4  - 4  - -
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 1 - 1 - -
ผู้ประสานงาน EP-MEP - 1 1 - 1 - -
ผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน 1 - 1 - 1 - -
รวม 23 135 158 18 112 27 1
back to top