ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ วันที่  2  กรกฎาคม  2561

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 99 96 195
อนุบาลปีที่ 2 127 126 253
รวมระดับก่อนประถม 226 222 448
       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 145 116 261
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 148 141 289
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 152 163 315
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 139 151 290
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 147 160 307
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 151 173 324
รวมระดับประถมศึกษา 882 904 1,786
       
รวมทั้งสิ้น 1,108 1,126 2,234
back to top