โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ วันที่  10  มิถุนายน  2562

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 119 79 198
อนุบาลปีที่ 3 99 100 199
รวมระดับก่อนประถม 218 179 397
       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 132 129 261
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 144 116 260
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 144 137 281
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 147 157 304
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 138 149 287
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 145 161 306
รวมระดับประถมศึกษา 850 849 1,699
       
รวมทั้งสิ้น 1,068 1,028 2,096
back to top