ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ วันที่  19  มกราคม  2564

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 103 91 194
อนุบาลปีที่ 3 121 76 197
รวมระดับก่อนประถม 224 167 391
       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 121 136 257
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 126 132 258
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 145 113 258
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 139 138 277
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 144 156 300
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 136 148 284
รวมระดับประถมศึกษา 811 823 1,634
       
รวมทั้งสิ้น 1,035 990 2,025
back to top