โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2560

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 122 123 245
อนุบาลปีที่ 2 143 111 254
รวมระดับก่อนประถม 265 234 499
       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 149 140 289
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 159 161 320
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 143 150 293
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 148 162 310
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 150 172 322
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 150 175 325
รวมระดับประถมศึกษา 899 960 1,859
       
รวมทั้งสิ้น 1,164 1,194 2,358
back to top