โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

        จากการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดทิศทางงานเกี่ยวกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินการ  คือ  "โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนเพื่อเป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำความรู้สู่สากล  ก้าวทันเทคโนโลยีและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

back to top