อ. สายชั้น อ.๑

ชื่อ - สกุล: นางดารุวรรณ เตชะวันโต

หัวหน้าสายชั้น อนุบาล ๑

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
คบ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางมิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว

รองหัวหน้าสายชั้น อนุบาล ๑

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวกนกวรรณ  อยู่สกุล

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวจุตราพร  แซ่อ๋อง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุธิรา บุญวัตร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวรุ่งนภา ลังกาวีเขต

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
คบ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรประทุม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)

More in this category: อ. สายชั้น อ.๒ »
back to top