กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

อ.สายชั้น อ.๑

ชื่อ - สกุล: นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์

หัวหน้าสายชั้น อนุบาล ๑

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (คหกรรม)

ชื่อ - สกุล: นางสาวเตือนใจ นวกุลฤทธิไกร

รองหัวหน้าสายชั้น อนุบาล ๑

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางวิชชุตา ประกอบแสง

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวนันทิยา ชลกิจ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวลลิตา ปาระณะ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กษ.บ (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางเบจวรรณ เต็มเปี่ยม

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: : นายพิพัฒน์พงษ์  อัมรัตน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (พลศึกษา)

ชื่อ - สกุล: : นางประภา สันติกุล

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ปฐมวัย)

Last modified on วันอาทิตย์, 18 มิถุนายน 2560 12:29
back to top