คุณครูสายชั้น อ. ๓

ชื่อ - สกุล: นางดารุวรรณ เตชะวันโต

หัวหน้าสายชั้น อนุบาล ๓

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
คบ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวจุตราพร  แซ่อ๋อง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวนันทิยา ชลกิจ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรประทุม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุธิรา บุญวัตร

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางมิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวกนกอร ปานบุญ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

back to top