×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 63

คุณครูสายชั้น อ. ๓

 

ชื่อ - สกุล: นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ. (คหกรรม)

ชื่อ - สกุล: นางสาวรุ่งนภา ลังกาวีเขต

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
คบ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวลลิตา ปาระณะ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางธิติมา  พยายาม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวขวัญชนก  พรัดชู

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ปฐมวัย)

back to top