อ. สายชั้น อ. ๒

ชื่อ - สกุล: นางวิชชุตา ประกอบแสง

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ. (คหกรรม)

ชื่อ - สกุล: นางสาวรุ่งนภา ลังกาวีเขต

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
คบ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวลลิตา ปาระณะ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กษ.บ (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวจุตราพร  แซ่อ๋อง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ปฐมวัย)

back to top