การประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ Implementation From Policy To Practice ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซี้ตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

       วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ Implementation From Policy To Practice ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซี้ตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ในการดำเนินงานและปฎิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และแจ้งข้อราชการเร่งด่วน และข้อปฎิบัติ ของแต่ละกลุ่มงานใน สพป.ภูเก็ต กลุ่มบริหารงานการเงินเกี่ยวกับงบประมาณ การจ้าง การเบิกจ่าย กลุ่มนโยบายและแผน งบประมาณการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน กลุ่มอำนวยการ การทอดกฐินพระราชทาน หน่วยตรวจสอบภายใน การเบิกจ่ายตามระเบียบข้อกฏหมาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานด้านวิชาการ ของโรงเรียน กลุ่มพัฒนาบุคลากร การอบรมคูปองครู กลุ่ม ICT การดำเนินงาน NEW DLTV

back to top