ประกาศ:

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปี ๒๕๖๕

        วันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top