Play, Learn & Grow Together On English Day

       วันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๐ นายพิเชฐ  ตันสกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน Play,Learn & Grow Together On English Day โดยมี นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กล่าวรายงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมการแสดง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top