การแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต “สพป.ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ ๑

      วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาเอกชน ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต “สพป.ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ ๑ โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “สพป.ภูเก็ต เกมส์” ครั้งที่ ๑ ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๑ ได้ดําเนินการแข่งขันกีฬานักเรียน “ มิตรภาพเหนือชัยชนะ” มีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามสุระกุล อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการการแข่งขันกีฬา “สพป.ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะการแข่งขันนําไปสู่การเป็น ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงต่อไปและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถเป็นผู้นําและ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทํางานเป็นทีมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด การแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารข้าราชการครู นักเรียน จํานวน ๘ เครือข่าย ๘ สี ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีม่วง สีน้ําเงิน และสีชมพู ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล เปตอง และกรีฑา ขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ได้รับการสนับสนุน และการให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง เช่น ตํารวจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผู้ปกครองนักเรียน

back to top