กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมจังหวัดภูเก็ต

       วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านสุขภาพของนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมแบบองค์รวม จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากร ให้ความรู้และแนวททางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top