การประเมินต้นแบบสภานักเรียน(ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

       วันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ  ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนึบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับการประเมินต้นแบบสภานักเรียน(ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและขยายผลการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ. เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน  ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

back to top