การตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑

        วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยการตรวจประเมินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

back to top