วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมมายุ ครบ ๘ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีคุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี เปิดกรวยสักการะและนำผู้ปกครองและคณะครู นักเรียน กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร การจัดงานครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัว ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้แก่คุณแม่จีรนันท์ การะเวก และลูกดีเด่น เด็กหญิงณัฏฐกฤตา การะเวก ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยคณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นผู้พิจรณาคัดเลือกในวันนี้นักเรียนระดับสายชั้น ป.๔ ได้เป็นตัวแทนของลูก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการกราบคุณแม่และมอบดอกมะลิ เพื่อแทนคำขอบคุณ พร้อมทั้งร้องเพลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่

back to top