การติดตามเชิงประจักษ์คัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

       วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู บุคคลากร กรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และได้รับเกียรติจาก นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายเรวัติ  อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์คัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี

back to top