การประเมินและติดตามนักเรียน ห้องเรียน ป.๗

       วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับนายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะกรรมการประเมินและติดตามนักเรียน ห้องเรียน ป.๗ เพื่อติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงาน  ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top