โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ศูนย์สอบ โครงการ สสวท จังหวัดภูเก็ต

       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ สสวท. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ  ผลการดำเนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอน โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์สอบและร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการสอบ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต     

back to top