การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Active E-Learning Learn21

       วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดร.ปริมล ไพรสำราญ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท ผู้อำนวยการบริหาร เฮดสตาร์ท เอ็ดดูเคขั่น เเมเนจเม้นท์ :  Learn 21  พร้อมด้วย ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหากิจกรรมหรือผู้อื่น : Interactive E-Learning : Learn 21 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อก้าวทันโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน วิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้มีทักษะและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Interactive E-Learning : Learn 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

ประมวลภาพ

back to top