โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรม วันคริสมาสต์

        วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ตรง อีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

back to top