โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๑

      วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีนางสาวฉัตรฤดี อัญชลีสังกาศ ประธานการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวรายงานการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     ๑. เพื่อทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน
     ๒. เพื่อสานสายใยสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับศิษย์ สร้างความรู้สึกแห่งกตัญญตา อันควรที่นักเรียนพึงปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ ซึ่ง หมายถึงสถาบันการศึกษาและการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตน
     ๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ แสดงความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมอันดีแก่นักเรียน จนกระทั่งจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป
     ๔. เพื่อแสดงความขอบคุณสถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ของบุตรธิดาชาวภูเก็ตทุกคน
ซึ่งงานวันแห่งความสำเร็จนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๓๒๓ คน และ กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม ๑๐๐ คะแนน จํานวน ๓๗ คน

back to top