โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ จังหวัดสตูล

   วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๕ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

back to top