โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมค่ายปรับพืันฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดำเนินการกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับระดับชั้น ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทดลอง กิจกรรมเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานในการเรียนตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

back to top