โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

    วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ตลอดจนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพิษภัยและสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด

back to top