โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒

     วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒  ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเรวัติ อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๖ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม กล้าแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด รวมถึงการแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

back to top