โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (Depa Young Maker Space Development)

     วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูฝ่ายเทคโนโลยี และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (Depa Young Maker Space Development) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๒ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top