โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย

       วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ให้การต้อนรับคณะศึกษาดุงานจากประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

back to top