ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

       วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top