มหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔  ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและคณะครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการของนักเรียน และสร้างความสามัคคี ความร่วมมือทางวิชาการของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด อย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๒ ระดับ ระดับปฐมวัย จำนวน ๒ กิจกรรม ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๙ กิจกรรม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๙๖๘ คน คณะผู้บริหาร คณะครู จำนวน ๕๓๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๗ คน

back to top