ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

      วันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวอรอุมา ทองสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน ๔ ฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top