การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

     วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top