โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและมาตรการการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ชั้น ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top