โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๑๙

    วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางสาวสุภาภรณ์ ยุคุณธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และมาตการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน  โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ 

back to top