โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวัน

    วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวัน ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

back to top