โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก สพป.ภูเก็ต

    วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จาก สพป.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top