พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ ๔ ปี โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญาและกำลังทรัพย์ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมาโดยตลอด ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน จนทำให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

back to top